Chưa đi chưa biết cần thơ,Đi rồi mới biết không hơn cần mình,Đôi khi nghỉ lại bực mình,Cần thơ còn đó cần mình xụi lơ

Top Bottom